Izolované slová: plagát

Druhá polovica novembra 2019 patrila otvoreniu výstavy významného českého konceptuálneho umelca Jiřího Valocha v našej Čepan Gallery. Výstava bola súčasťou sprievodného programu festivalu spisovateľov Ypsalon, ktorý sme v tomto roku organizovali už po piatykrát.

Výstava priniesla kurátorsky výber prác významného českého konceptualistu. Prezentované boli diela vznikajúce od 60. rokov, medzi nimi aj asi jeho najznámejšie vizuálne básne, v ktorých sa pohrával s vizualitou písma, jeho množením a gradáciou do geometrických tvarov. Ako napovedá názov, dôležitou sa pre diváka stala vlastná izolácia vo svojom vnútri a uvažovanie o priestore, čase, fyzickom i nefyzickom zároveň. Divák nebol len pasívnym pozorovateľom, ale mal sa aktívne podieľať na tvorbe diel, dokonca ich svojim vnímaním a uvažovaním „uvádzať do pohybu“.

Diváci výstavy si mohli ukážku z Valochovej tvorby vychutnať v troch podobách. V klasickej tlačenej verzii, video formáte a napokon aj v audio podobe, ktorá dovolila návštevníkom vypočuť si čítanie vybraných krátkych textov. Vo voľnom priestore galérie bol nainštalovaný trojmetrový tubus, do ktorého bolo možné vstúpiť a objaviť ďalšie práce. Súčasťou výstavy bola aj hra s priestorom a prírodnými procesmi – text vytlačený na dlaždiciach pred galériou, ktorý oznamoval, že návštevník sa nachádza vonku postupom času a vplyvom počasia mizol a strácal sa.

Jiří Valoch (*1946, Brno) je konceptuálny umelec, kurátor, teoretik a kritik umenia, publicista. Študoval bohemistiku, germanistiku a estetiku na Filozofickej fakulte Masarykovej Univerzity v Brne (1965 – 1970). Jeho prvé umelecké realizácie vizuálnej poézie sa datujú od roku 1963. Postupne do jeho tvorby začali vnikať optické a rytmické básne, typogramy a nesémantické vizuálne básne. V roku 1966 vydal prvé autorské strojopisové knihy, v sedemdesiatych rokoch sa venoval akciám a performance v prírodnom prostredí, či na ľudskom tele, ktoré fotograficky zaznamenával. Po roku 1970 sa sústredil na čisto jazykové práce na pomedzí konceptuálneho umenia a poézie, sémantické kresby a komplikácie. Jiří Valoch absolvoval desiatky samostatných výstav prevažne na domácej umeleckej scéne, no jeho tvorba bola populárna najmä v zahraničí, kde bola jeho výstavná aktivita mnohonásobne vyššia.

Autor: Jiří Valoch
Kurátor: Dominika Chrzanová

Miesto: Čepan Gallery
Vernisáž: 19. november 2019
Výstava prístupná do: 19. januára 2020

Za pomoc a sprostredkovanie diel ďakujeme:
Moravská galérie v Brne