V rámci výskumného projektu občianske združenie Publikum.sk zvolilo kombináciu kvantitatívnych (dotazník) a kvalitatívnych (individuálne rozhovory) výskumných metód. Výhodou kvantitatívneho zberu dát je, že umožňuje zmapovať pomerne širokú populáciu a vďaka svojej štandardizácii poskytuje aj možnosť zistenia do istej miery zovšeobecňovať. A druhej strane však táto metóda má aj svoje obmedzenia – limitované možnosti odpovedí a riziko nízkej návratnosti.

Vzhľadom na to sme sa využila aj metóda štrukturovaných individuálnych rozhovorov, ktoré umožňujú hlbšie preskúmanie tém pokrytých v dotazníku. Scenár rozhovoru bol teda pripravený tak, aby kopíroval témy dotazníka, avšak aby zároveň išiel viac do hĺbky. Okrem toho sme do scenára zahrnuli aj okruh otázok zameraný na zisťovanie, ako respondenti a respondentky vnímajú situáciu v oblasti kultúrno kreatívneho priemyslu v Trnave.

Dotazníkový prieskum sa realizoval od augusta 2021 do februára 2022, v období mesiacov august až október 2021 sa zrealizovali individuálne rozhovory.

Výsledky prieskumu sú prehľadne spracované v Analýze, ktorú si môžete prečítať tu.

Jedným z výstupov prieskumu je aj mapa kreatívneho priemyslu v Trnave, ktorá mala potenciálne identifikovať prirodzene vznikajúce klastre kreatívneho priemyslu v Trnave. Mapu si môžete pozrieť tu.

Za podporu ďakujeme hlavnému partnerovi projektu Fondu na podporu umenia.