Nezávislé kultúrne centrum Malý Berlín chce vzniknúť ako prirodzená potreba človeka dnešnej doby. Cieľom tohto priestoru/bodu je umožňovať a podnecovať rôznorodé kultúrne aktivity, ktoré majú byť obohatením a oživením spoločenského života Trnavy a jej obyvateľov.

Malý Berlín má byť priestorom, v ktorom nie je dôležitá politická, náboženská, či akákoľvek iná vyhranenosť, ale prioritou je robiť ľudí spokojnejšími v ich voľnom čase. Našim vzorom sú fungujúce centrá v Európe, ale i u nás doma. Chceme prispieť k oživeniu historickej časti mesta a posilniť postavenie kultúry v Trnave. Program centra si kladie za cieľ vytvoriť rozmanitú humanitnú štruktúru so zameraním sa na všetky vekové kategórie.

Chceme podporovať konkurenciu predstáv o kultúre tak, že budeme organizovať alebo hostiť podujatia najrôznejšieho druhu bez ohľadu na náboženské či politické presvedčenie, farbu pokožky alebo štátnu príslušnosť ich účastníkov.

Názov Malý Berlín má na jednej strane odkazovať na slávnu minulosť Trnavy a jej známe pomenovanie, na druhej odkazuje na dnešné európske centrum nezávislej kultúry a kreatívneho priemyslu. Z oboch si chceme vziať to najlepšie. V programe vytvoríme priestor pre všetky formy kultúry od hudobných koncertov, divadelných predstavení až po vzdelávacie aktivity.

Kultúrne centrum bude programovo otvorené aj ostatným organizáciam pôsobiacim v kultúrne a v umení na území mesta. Mal by sa tak z neho stať významný bod mestskej kultúry a priestor pre širšiu spoluprácu. Veríme, že centrum bude dôležitým impulzom pre rozvoj rôznych organizácií, či neformálnych iniciatív, keďže im bude môcť poskytnúť stabilné zázemie.

Našim dlhodobým cieľom je urobiť z Malého Berlína centrum kultúrneho života Trnavy i širokého okolia a jeden z najvýznamnejších symbolov reprezentujúcich Trnavu na Slovensku a v zahraničí.

Podrobnejšie a vždy aktuálne informácie o kultúrnom centre nájdete na adresách:
http://www.malyberlin.sk
http://www.facebook.com/malyberlin